A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Anonymous
18th - century
Spain, Catalonia
Requiem
Period:Baroque
Composed in:1746
Musical form:mass
Text/libretto:Latin mass
Requiem a 4 v (Anònim)
Title: Codern De Sant Lluch De Jerona 1746 per Cantors
Text incipit: Dona eis Domine
Voices: [Cs, A, T, B]
Tonality: Intorit: Fa M; Kyrie: Fa M; Graduale: Fa M; Ofertori: La m; Seqüència: Sol m; Comunió: Sol m; Sanctus: La m; Responsori [1]: Sol m; Responsori [2]: Sol m.
Date: 1746
Status: Complet
Notes: Llibre de polifonia enquadernat amb cobertes de pergamí sobre cartró i 8 punts de relligament. Cant pla escrit en notació quadrada ennegrida sobre pentagrama vermell. Capitals ornamentades i acolorides. Seqüència en estil fabordó. A continuació del "Responsorium pro Defunctis a 4", «Ne recorderis peccata mea» (f 9v-11r), conté el "Responsorium primum 2di. Nocturni á 4", «Memento mey Deus» (f 11v-12r); f 12v conserva dibuixos i inscripcions: "Codern Novenari / de las Stas. Animas / del Purgatori / de St. Lluch»; l'església de Sant Lluc era l'església dels beneficiats. Location: Arxiu Diocesà de Girona. Arxiu Capitular de la Catedral de Girona
Translation:
Notes: Polyphony book bound with parchment covers on cardboard and 8 binding points. Flat singing written in blackened square notation on red staff. Ornate and colorful capitals. Fabordó style sequence. Following the "Responsorium pro Defunctis a 4", "Ne recorderis peccata mea" (f 9v-11r), it contains the "Responsorium primum 2di. Nocturni á 4", "Memento mey Deus" (f 11v-12r); f 12v preserves drawings and inscriptions: "Codern Novenari / de las Stas. Animas / del Purgatori / de St. Lluch"; the church of Sant Lluc was the church of the beneficiaries. Location: Diocesan Archive of Girona. Chapter Archive of the Girona Cathedral
Source:https://ifmuc.uab.cat/record/13397?ln=en